امتیاز مشاور

۵

از بین ۲ رای

امتیاز دادن به این کارشناس
ملک های این مشاور

آپارتمان ۱۲۳ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۲۳ متر
 • سیزده ساله

رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۲۲۸ متری در نشاط

نشاط

 • چهار خوابه
 • ۲۲۸ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • دو خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در فردوسی

فردوسی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • شش ساله

رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۲ متری در استاددیرین

استاددیرین

 • سه خوابه
 • ۱۷۲ متر
 • هفت ساله

رهن : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۰ متری در ابوالفتح خانی

ابوالفتح-خانی

 • سه خوابه
 • ۱۶۰ متر
 • هفت ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۲ متری در عفیف آباد

عفیف-آباد

 • دو خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۶ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۹۶ متر
 • نه ساله

قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۵ متری در بلوار نصر

بلوار-نصر

 • دو خوابه
 • ۱۰۵ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۸ متری در باغ تخت

باغ-تخت

 • سه خوابه
 • ۱۳۸ متر
 • دوازده ساله

قیمت کل : ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۸۱ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • یک خوابه
 • ۸۱ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۵ متری در اطلسی

اطلسی

 • دو خوابه
 • ۱۲۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در جاوید

جاوید

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۳ متری در جاوید

جاوید

 • دو خوابه
 • ۱۱۳ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۳ متری در نارون شمالی

نارون-شمالی

 • دو خوابه
 • ۹۳ متر
 • چهارده ساله

قیمت کل : ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۵ متری در جمهوری

جمهوری

 • دو خوابه
 • ۱۰۵ متر
 • هشت ساله

قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۳ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۳ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۳ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۳ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۲۵۰ متری در کلبه

کلبه

 • چهار خوابه
 • ۲۵۰ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۵ متری در یزدانمهر

یزدانمهر

 • سه خوابه
 • ۱۷۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۷ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • دو خوابه
 • ۱۱۷ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۳۰۸ متری در جمهوری

جمهوری

 • چهار خوابه
 • ۳۰۸ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۲ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۰۲ متر
 • چهارده ساله

قیمت کل : ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۵ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • سه خوابه
 • ۱۶۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۶۶۲ متری در خاکشناسی

خاکشناسی

 • هفت خوابه
 • ۶۶۲ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۷ متری در جمهوری

جمهوری

 • دو خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۹۵ متری در ذکاءالملک جنوبی

ذکاءالملک-جنوبی

 • سه خوابه
 • ۱۹۵ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۴ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • دو خوابه
 • ۱۱۴ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۲ متری در هجرت

هجرت

 • دو خوابه
 • ۱۱۲ متر
 • ده ساله

قیمت کل : ۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • شش ساله

قیمت کل : ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • شش ساله

قیمت کل : ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۵ متری در هجرت

هجرت

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در هجرت

هجرت

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • سه خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • چهار ساله

قیمت کل : ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در اطلسی

اطلسی

 • ۲ خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • ۱۴۰۰ ساله

آپارتمان ۱۳۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در فردوسی

فردوسی

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۱۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • سه خوابه
 • ۲۱۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۳۴۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • سه خوابه
 • ۳۴۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۳۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • سه خوابه
 • ۲۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان