• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
 • info@shirazmelk.net

رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

۰۹۱۷۴۴۵۳۰۰۴

امتیاز به کارشناس

امتیاز به کارشناس

به این کارشناس امتیاز دهید

۴

از بین ۱ رای

گرمسیری

پیگیر

ملک های این کارشناس

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7154

  آپارتمان ۱۱۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7153

  آپارتمان ۱۱۰ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7152

  آپارتمان ۱۳۵ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7151

  آپارتمان ۱۳۸ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۳۸ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7150

  آپارتمان ۱۲۰ متری در یزدانمهر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7149

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7148

  آپارتمان ۵۰ متری در چنچنه

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7147

  خانه حیاط دار ۱۵۰ متری در سمیه

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7141

  آپارتمان ۱۶۰ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7116

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7115

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7114

  آپارتمان ۱۴۰ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7112

  آپارتمان ۱۲۷ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۲۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7109

  آپارتمان ۱۲۶ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۲۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7108

  آپارتمان ۱۲۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7107

  آپارتمان ۱۲۵ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7106

  آپارتمان ۱۴۶ متری در هجرت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7099

  خانه حیاط دار ۱۱۵ متری در سمیه

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7094

  آپارتمان ۱۰۷ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۰۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7090

  آپارتمان ۱۵۰ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7086

  آپارتمان ۱۰۳ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۰۳ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7085

  آپارتمان ۱۵۶ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۵۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7084

  آپارتمان ۱۴۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7083

  آپارتمان ۱۰۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7081

  آپارتمان ۹۳ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۹۳ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7080

  آپارتمان ۱۰۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7079

  خانه حیاط دار ۲۵۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7078

  آپارتمان ۱۰۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7076

  خانه حیاط دار ۲۴۰ متری در صوراسرافیل شرقی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۲۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7075

  آپارتمان ۱۳۰ متری در هجرت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6026

  آپارتمان ۸۰ متری در سفر

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6025

  آپارتمان ۱۷۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6022

  آپارتمان ۲۳۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6019

  خانه حیاط دار ۱۴۷ متری در هفت تنان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۴۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"