امتیاز مشاور

۵

از بین ۱ رای

امتیاز دادن به این کارشناس
ملک های این مشاور

آپارتمان ۲۳۰ متری در ابیوردی 3

ابیوردی-3

 • سه خوابه
 • ۲۳۰ متر
 • بیش از پانزده ساله

رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در منوچهری

منوچهری

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • یک ساله

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۱ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • یک خوابه
 • ۹۱ متر
 • دوازده ساله

آپارتمان ۱۸۰ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • ده ساله

قیمت کل : ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۱ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۹۱ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۲ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۱۶۲ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۳۳۷ متری در نیایش

نیایش

 • سه خوابه
 • ۳۳۷ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • یازده ساله

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از پانزده ساله

رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۵ متری در باغشا

باغشا

 • دو خوابه
 • ۹۵ متر
 • بیش از پانزده ساله

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۸ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۵۸ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۷ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۰۷ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۵ متری در پاسداران

پاسداران

 • سه خوابه
 • ۱۷۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۵ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۵ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۵ متری در چوگیاه

چوگیاه

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۸ متری در چوگیاه

چوگیاه

 • دو خوابه
 • ۱۲۸ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • یازده ساله

قیمت کل : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در میدان علم

میدان-علم

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • چهار ساله

قیمت کل : ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • بیش از پانزده ساله

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • هشت ساله

قیمت کل : ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۶ متری در ابیوردی 3

ابیوردی-3

 • سه خوابه
 • ۱۴۶ متر
 • چهار ساله

رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۸ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۵۸ متر
 • چهارده ساله

قیمت کل : ۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۰ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۱ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۳۱ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۳۰ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۲۳۰ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۱ متری در پاسداران

پاسداران

 • دو خوابه
 • ۱۱۱ متر
 • نه ساله

قیمت کل : ۱,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۵ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • سه خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۵ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • سه خوابه
 • ۱۶۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۷ متری در میدان علم

میدان-علم

 • دو خوابه
 • ۱۱۷ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۵ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۶۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۸ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۱۸ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۲۰ متری در ارم

ارم

 • چهار خوابه
 • ۲۲۰ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • بیش از پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۵۰ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۲۵۰ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۷ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • دو خوابه
 • ۹۷ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۷ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • دوازده ساله

قیمت کل : ۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در ارم

ارم

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • شش ساله

قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۲ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۱۸۲ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۱ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۸۱ متر
 • ده ساله

قیمت کل : ۲,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۵ متری در ارم

ارم

 • دو خوابه
 • ۱۳۵ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۹۲ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۹۲ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۰ متری در فردوسی

فردوسی

 • سه خوابه
 • ۱۷۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • بیش از پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۵ متری در استاددیرین

استاددیرین

 • دو خوابه
 • ۱۲۵ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۲ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • دو خوابه
 • ۱۱۲ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۲,۶۴۹,۹۹۹,۹۶۸ تومان

آپارتمان ۱۹۷ متری در ابیوردی 1

ابیوردی-1

 • سه خوابه
 • ۱۹۷ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۹۵ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۹۵ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۱۵ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۲۱۵ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۱۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۵ متری در نارون شمالی

نارون-شمالی

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • بیش از پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان