• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
  • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
  • info@shirazmelk.net

سپردن ملک

مشخصات مالک
  • نام مالک  
  • شماره همراه  
مشخصات ملک
  • نوع معامله  
  • نوع ملک  
  • متراژ  
  • قیمت (تومان)  
  • محله یا خیابان اصلی